publikujeme k autorčiným narozeninám

Ve své Historii českého divadla od počátku až na nynější časy, (1) napsané roku 1815, se Jan Hýbl pokouší na základěčtu vybraných nejhranějších titulů představit dramatickou produkci Vlastenského divadla osmdesátých a devadesátých let osmnáctého století (2) a přitom ukázat i žánrovou skladbu repertoáru. (3) Jako reprezentativní jsou zde uváděny překlady bratří Thámů - hry Schillerovy (Loupežníci), Shakespearovy (Macbeth) a Weidmannovy (drama ze selské války Štěpán Fedinger) -, dále historické hry z české národní minulosti, rytířské hry, Tancrède, osvícensky pojaté hrůzostrašné hry, jakož i jednotlivé veselohry, které překročily rámec improvizace. Podle Hýblova ne více než dvacetiletého odstupu k činnosti autorského okruhu kolem Václava Tháma se můžeme domnívat, že tu jsou uváděna nejdůležitější představení, jež dosud žijí v kolektivním povědomí. To zdá se potvrzuje přinejmenším jeden z jmenovaných titulů, Masné krámy Prokopa Šedivého. (4) Hra, tiskem vydaná roku 1796, je v seznamu uvedena pouze zástupně pro druhou veselohru téhož autora Pražští sládci. Oba kusy měly velkou odezvu; ještě v roce 1819 dochází k pozdnímu vydání Pražských sládků, aby se, jak předesílá jejich vydavatel V. R. Kramerius, osvěžila a připomněla jejich znalost. (5) Obě tyto původní hry jsou pak nadále chápány jako nejzajímavější a nejsvéráznější produkty českého divadelnictví osmdesátých a devadesátých let osmnáctého století. Zdůraznění jejich svébytnosti míní téměř vždy jejich nezávislost na existujících - vídeňských - předlohách. Tato dramaturgická svébytnost jako vyjádření proměněného národního vědomí zahrnovala řadu novot, které ztěžovaly současné kritice, ovlivněné tradičními žánrovými představami, nalézat adekvátní kategorie pro zařazení díla. To je pak často chápáno buď jako dramaticky stěží zařaditelný obrázek z městského života, jehož hodnota tkví v bohaté kulturně-historické dokumentaci, nebo rovněž neprávem označováno jako lokální fraška. Na přelomu století dochází posléze k otevřenému střetu názorů, když se dramatik F. A. Šubert pokusil nalézt v Prokopu Šedivém předchůdce moderní realistické dramatiky (6) a odvážil se vykládat jeho hry na pozadí naturalistické poetiky dramatu. Šubertova chvála šla tak daleko, že mu nebylo obtížné uvěřit v záměr Šedivého realizovat přímo na scéně Mercierův program z roku 1773 i jeho požadavky „plusi-eurs hommes en action", „action simultanée et réciproque", „la scène du monde et non le sanctuaire ďun individu". (7) Šubert srovnával Masné krámy s Hauptmannovými Tkalci a novou ruskou dramatickou tvorbou, a přitom se odvolával na Šedivého polozapomenutou brožurku z roku 1793 s názvem Krátké pojednání o užitku, který ustavičné stojící a dobře spořádané divadlo působiti může. (8) I ona měla dosvědčit, že její autor hrál v tehdejším českém divadelnictví hlavní úlohu. Tím se však Šubertovy zásluhy o Šedivého neprodleně ukázaly jako dvojsečné a čeští literární historici okamžitě polemicky reagovali na jeho diletantské soudy. Aniž by upíral Pražským sládkům jejich originalitu, pokusil se Jan Máchal prokázat vztah dalších známých her Šedivého k vídeňskému divadlu a jeho veselohry pojmout jako nápodobu Henslerových, popřípadě Perinetových lokálních frašek (!). (9)


Nevůli kritiků kolem roku 1900 vzbudilo zejména „nelogické poflakování a mrhání času" pražských obchodníků a řemeslníků, ba i jejich tovaryšů, kteří by snad měli pracovat, a ne sázet do loterie, jak to líčí Masné krámy. (10) Namísto aby dál rozvíjeli dramatický děj, v jednotlivých výstupech a četných dialozích nepředstavují vlastně nic jiného než vrtošivé lenošení v dramatickém hávu. Tato kritika však nezamyšleně poskytla jistý pozitivní přínos tím, jak zdůraznila, že Masné krámy sestávají z řady situací. Volný čas, který každý naplňuje adekvátně dle svých představ o štěstí, je v této hře dramaticky nezvykle tematizován.


Roku 1907 pak bylo Šedivého Krátké pojednání... odhaleno jako překlad, popřípadě přepracování Schillerovy Mannheimské řeči z roku 1784. (11) Přitom zůstala opomenuta nově vzniklá možnost vztáhnout obě originální hry do souvislosti s pojetím divadla jako instituce mravní, nebo ve smyslu Šedivého pojetí jako instituce k osvícení lidského rozumu. Pozornosti také zasluhuje jak trojí vymezení v názvu, tak i nadpis na první tiskové stránce vlastního Šedivého textu, který opakovaně zdůrazňuje velký význam veřejného divadla. Jinak výtečný a jazykově suverénní překlad se v drobných detailech odchyluje od německého originálu. Tyto sémantické posuny svědčí o vědomé polemice s předlohou a vyjadřují vlastní názor Šedivého.


Teprve po půlstoletí se tímto původním pojetím národního divadla u autorů vlasteneckých her zabýval Miroslav Kačer ve svém článku o Tylově programu národního divadla. (12) Šedivého brožuru však vidí v příliš těsné souvislosti s Mercierovým spisem Du Théátre z roku 1773. (13) Tento Kačerův postup ještě nabyl v následujících pracích (14) při náčrtu osvícenské divadelní reformy v první fázi nového českého divadla na důkladnosti. Tak je poukaz na Merciera v odpovídajících kapitolách akademických Dějin českého divadla užíván obezřetněji. Upouští rovněž od názoru převládajícího až do počátku šedesátých let, že se u obou Šedivého veseloher jedná o lokální frašky, (15) i od jejich alternativní klasifikace jako žánrových obrázků. V akademických Dějinách českého divadla </em>označuje Kačer Masné krámy za činohru. Tím současně padlo rozhodující slovo, jak je třeba ke hře přistupovat - a jak ji číst.


*     *     *

Ingarden a strukturalistická poetika řešili otázku, zda lze považovat dramatické dílo za divadelní kus, či báseň, funkčním způsobem: (16) drama je možno chápat buď jako scénickou záležitost, nebo je lze číst jako básnický text. V obou případech jde o text, jehož organizace - byť sebepůvodnější a sebevíc komplikovaná - je závislá na jazyce; máme vždy co do činění s jazykovou organizací. Platí to i tehdy, když předpokládáme, že tato organizace směřuje ke zpodobení jednání prostřednictvím jednoho nebo vícera mimojazykových znakových systémů, nesených heterogenním materiálem divadelního představení. Na druhé straně je i při pouhé četbě ze sledu dialogů zřejmé, že jejich předpokladem je konfrontace, případně střet posloupných přímých řečí, v nichž dramatis persona i se svým kontextem vstupuje ve vztah s kontextem ostatních. Dialog je veden v dramatickém prostoru a v dramatickém časovém úseku, v němž se nalézají jednající osoby. Vedení dialogu tedy vždycky předstírá věcnou situaci účastníků dialogu.


Tuto specifiku dramatického textu zprostředkují označení rolí, údaje o osobách přítomných v jednotlivých výstupech a scénické poznámky. Princip dramatického znázornění je v textu vyjádřen obapolným vymezením dvou různých, i graficky odlišených jazykově systematizovaných řad. Lze tu rozpoznat jednak vlastní dialogickou řadu, určenou k hlasitému přednesu, jednak řadu „auktoriálních" indikací, skrze niž je přímá řeč vlastně teprve přidělována jednajícím osobám a jež popřípadě udává místo děje, pohyb po scéně i reakce hovořících postav.


Zatímco se jedna z obou řad textu včleňuje do divadelního díla jakožto mluvené slovo, druhá část textu se obdobnou měrou nerealizuje. Z toho zřejmě vyplývá, že básnicky plnohodnotný jazyk se uplatňuje pouze v dialogickém či monologickém projevu postav. Údajům „auktoriálním", tedy odkazům, které pohltily nemluvené části dramatického díla, je přiznána hodnota pouze technického návodu ke scénické realizaci, ačkoli přece obě tyto textové řady existují pouze jako dva na sebe navzájem těsně vázané a odkázané významové plány.


Jazykový rozbor těchto odkazů dokládá, že právě jimi je dílo sémanticky spjato (17) a díky jim tvoří sémantickou jednotu. Nadále je charakter vzájemného vztahu obou paralelních textových částí dramatického díla, tzn. délka i krátkost replik, způsob jejich střídání i rozsah toho, nakolik scénické údaje jistý mluvní úsek doplňují či přerušují, koneckonců směrodatný pro napětí a intenzitu výpovědi tohoto jazykového uměleckého díla. Typ vztahu lze navíc snadno znázornit schematicky, neboť se ozřejmuje beztoho už v grafickém obrazu tiskové strany.


Již z oněch stručných, stereotypních odkazů („Pláče", „Směje se", u Gozziho se trvale opakujícího „Egli piange", ustavičně se vracejících obratů „Avec larmes", „Se slzami v očích") a z jejich častého užívání v období jistých desetiletí osmnáctého století je možno odvodit jistou sémantiku: jako by pouhé objevení se těchto odkazů na tiskové stránce podtrhovalo - v příkré konfrontaci pólů smíchu a pláče - směřování hry k citovosti.


Příznačný pro ono století je už také nárůst scénických poznámek. Ani změna pojetí, které upouští od názoru, že všechny jevištní poznámky, dekorace, pohyb a rozestavení herců, jejich gesta atd. musí být vyvoditelné z recitovaných veršů, a dochází až k požadavku na slovech nezávislé řeči těla, mimiky, ba i samostatné scény (s odvoláním na Diderota a jeho promyšlené začlenění i prázdného jeviště do tohoto „systému znaků"), nemůže být v žádném případě chápána jako důsledek postupně rostoucích režijních požadavků. Tato změna souvisí s čitelným tíhnutím k rozličným způsobům zobrazení, jemuž právě divadlo jako tableau mouvant skýtá osobité možnosti. Různorodost zpodobení současně znamená, že je do děje formálně destruktivně a přitom formálně novátorsky zahrnuta celá masa detailů, včetně pozadí i atmosféry. Tyto nové prvky byly chápány tu jako „malebnost", tu jako vykreslení prostředí a poměrů; každopádně byly považovány za jímavé. (18)


Dramatický dialog jinak běžně obsahoval možnosti, jak na jevišti zobrazit dramatické místo děje. Burian se domníval, že v případě Shakespeara a českých barokních her lze dokázat, že tu byl text vlastně zamýšlen pro symbolické jeviště bez všeho vybavení a že herec může žádoucí místo děje navodit svou hrou, slovem, verši a pojmenováním. (19) Tak například u Shakespeara je v intencích účasti místa děje na jednání představeno bojiště v krátkých, úsečných replikách; podobně útok, bouře, denní doba. Scénické poznámky tím odpadají, jsou nadbytečné.


Proti tomu lze postavit opačný příklad, příznačně odlišný: výstup náměčné hrdinky z pátého aktu Duciho úpravy Macbetha z roku 1784. Vykřičníky nad způsobem hry osmnáctého století upozorňuje autor díla, že „indications sont deux a trois fois plus longues que le texte prononcé par les acteurs". (20)


Otázka, zda tento příklon ke scénickým poznámkám, v poslední třetině století již nápadný, platí výlučně pro oblast jevištní techniky, například dekoraci - byť možná už dostatečně zodpovězena poukazem na Diderotovu poetiku -, musí odhalit přece jen jistý rozpor. Scénické poznámky, z funkčního hlediska rázem etablované jako legitimní části dramatického textu, se stávají výrazovým prostředkem relativismu, tak příznačného pro ono století. Jednoznačnost dramatického děje je jím konfrontována s danostmi, které ji přenášejí do mnohoznačnosti života: bezprostřednímu významu dramatické řeči je nastavováno zrcadlo tím, co se nabízí očím. A jelikož je vše, co vnímáme vizuálně či akusticky, včetně atmosféry, popsatelné zde zas jen prostřednictvím jazyka, otevírá se tu samo od sebe pokusné pole pro popisování toho, co není uchopitelné jinak než zrakem, sluchem a představivostí. Toto zliterárnění smyslových vjemů se děje ve shodě s názorem, který odkrývá řeč pohybů, posunků a mimiky a stále více zdůrazňuje význam obrazů, vizuálních znaků (hieroglyfy!) teatrálnosti a „pohyblivých obrazů". Zamýšlená výpověď se odvíjí stále víc právě z rozporu mezi tím, co se říká, a tím, co se míní, mezi tím, co se navenek předstírá oděvem a zjevem, a tím, co se za tím skrývá.


Ne nadarmo je od doby Diderotova Lettre sur les sourds et les muets (1751) připisován výstupu Lady Macbeth takový význam. Právě to, co na mluveném textu ztrácí, totiž získává na názornosti. Dokládá sklon k malebnosti. Schiller věřil v morální efekt tohoto obrazu. Ve své Mannheimské řeči, o níž již byla zmínka, praví: „Lidí se zmocní hojivý úděs a ve skrytu bude každý velebit své čisté svědomí, když si Lady Macbeth, hrůzyplná náměčnice, začne umývat ruce." (21) Užitím jímavého obrazu Médey nebo Lady Macbeth prozrazuje básník, že nesleduje spásný účinek jednoznačného slova, nýbrž že mu jde o to, co se ve své mnohoznačnosti beze slov odkrývá očím. Morálka - jako by byla vyjádřitelná nejednoznačností, beze slov - je mu jen záminkou pro to, co je na těchto výjevech vpravdě nejzajímavější: stránky temné a půlnoční (jak tomu říká Šedivý ve svém překladu Shakespeara!), které jsou těsně spjaty se světlem osvícenství. Neboť jen v odstínech jasu a tmy je možno správně vidět dvojznačnost a mylné hodnocení ctnosti, neřesti a všeho toho, co se na veřejnosti zjevuje ve falešném světle. Jakým způsobem právě takové „znázorňování" pomocí scénických poznámek vlastně relativizuje jednoznačnost danou jednáním, kdy je jednající postava předváděna na pozadí situace a vztahů z ní odvíjených, můžeme vhodně demonstrovat na jednom německém překladu Merciera. Při pozorném čtení následujícího odstavce porozumíme, že úkolem „malebných" detailů je dostat tyto „souvztažnosti" na jeviště. Na úvod prvního aktu Nuzáka (1773) (22) se podává tato zpráva:


Scéna se odehrává v Paříži. Jeviště představuje nevalný pokoj v suterénu a bez kamen. Židle jsou sešlé. Všechno příslušenství je ze dřeva a opotřebované. Za kusem tapety se skrývá lehátko. Na jedné straně stojí tkalcovský stav a v malé komůrce s pootevřenými dveřmi je pod starým oknem, napůl polepeným papírem, vidět podest postele.


Pokoj je v zadním traktu budovy, jejíž přední část je nově a honosně zařízena a obývají ji bohatí lidé. Charlotta leží oblečena na posteli v komůrce, vidět jí jsou jen nohy. Scénu osvětluje zkomírající lampa. Josef pracuje u stavu a čas od času povytáhne knot lampy. Vstane a po špičkách se jde podívat, zda Charlotta spí. Při pohledu na její klidný spánek se mu ve tváři zračí uspokojení. Tu zaslechne zdáli hlasitý smích. Je to hluk nespoutaného veselí provázeného hudbou. Tyto zvuky ho zneklidní: obává se, že by mohly sestru probudit. Zvedne oči k nebesům a posunky prozrazuje své rozpoložení. Tiše podupává a dýchá si do dlaní, jako by si je chtěl zahřát.


Josef: Bije čtvrtá! Nebi buď dík, to rozmilé dítě spí klidně. (Shora je slyšet hlučný smích.) Co je to za hluk… (23)


Předpokládáme-li, že údaje v tomto úryvku jsou pouhé jevištní poznámky, překvapí nás jejich rozmanitost. Vytvářejí „hutnost" divadelního znaku, přesněji rozličných znakových řad v dramatickém díle - pevné dekorace, pohyblivý obraz, herec (pantomima), zvuky (za scénou), světlo. Přitom tato skizza, která se téměř blíží režijnímu návrhu, nabízí popis interiéru (nemyslíme-li právě na scénickou výpravu ve dvacátém století), jenž se stěží omezuje na zorné pole dané jevištěm. To je naprosto zřejmé z informací o poloze pokoje v pařížském domě, o zadním a předním traktu a jeho bohatých obyvatelích. Ani myšlenkové pochody postavy a její citová hnutí, jak je vyjadřuje herec na scéně, nejsou reflektovány z hlediska diváka, popřípadě herce, nýbrž z pohledu autora prozaického textu. Ukázka nesvědčí o dramatickém pojetí, daleko spíš odpovídá textům z Mercierova Mon bonnet du nuit: je to oko autora, jímž se tu hledí na svět. On pro nás zaznamenává, co vidí. Vnímá životní situaci, která se projevuje v kontrastu uváděných detailů. Můžeme si z ní odvodit následující okolnosti: noční práce, rámec domu, dům viděný zvenku.


Avšak nepodává v jednom dílčím aspektu - jako například „kousek tapety", „povytažený knot", „smích ozývající se z nočního domu" - pouze to, co lze přímo vidět a slyšet, anebo se spíše nabízí vztah této části k dění, k věci samé - jeho význam? Od scénických poznámek k Nuzákovi není rozhodně daleko k prozaickým žánrům typu skizzy, žánrového obrázku a obrazům jiného druhu, které budou v devatenáctém století zastoupeny stále častěji.


*     *     *

V Šedivého veselohře nalezneme výstup s pouličními zpěváky, z nichž jeden přednáší baladu, která je v tomto žánru první v novější české literatuře a která využívá tématu Augusta Bürgera. Šedivého baladu můžeme označit jako „urbanizovanou Lenoru". Na scéně ji prezentují jako skutečnou událost, která se stala „tohoto roku" (což je obvyklá formulka kramářských písní) v Paříži během francouzské války. O půlnoci se roztoužené manželce nezjeví milý, nýbrž manžel. Mrtvý ji odnáší povětřím do Maastrichtu (sic!) a přivádí ji ke hrobu, z něhož - tato zcela nebaladická podrobnost není bezvýznamná - „stoupá mrtvolný puch". Zde působil Mercier jako podnět. (24)


S ohledem na tento výstup - a rovněž i na další scény z Masných krámů - zastává literární historie názor, že je ho třeba považovat za „burleskní", případně „parodistický". Toto pojetí je matoucí a prozrazuje naprostou bezradnost, která začíná už v otázce umístění balady ve hře. Baladická vložka je totiž přednášena zcela vážně. Není pochyb, že přes svou poučnost přináší na scénu strašidelnou náladu. Tíživý svět duchů působí na posluchače, jak se to projevuje i v navazujícím rozhovoru. Účastníci se pokoušejí vymanit se z „nočního světa" a přistupovat k tématu „s rozumem".


A zde je bod, z něhož můžeme sledovat zrelativizování, které důsledně prostupuje celou veselohru. Tentokrát nevyužívá scénických poznámek. Relativizující prvek, přenesený přímo do dramatična, proniká dialogem bezprostředně do hry. Už komentář pouličního zpěváka předvádí tuto baladu z městského prostředí jako něco, co se v dalším dialogu stává zbožím. Osoby na ni reagují každá svým způsobem: Josef se okamžitě rozhoduje, že si lístek s básní koupí za krejcar, Nanynka pokládá příběh za příliš smutný. Kašpar doufá, že si z něj odvodí čísla do loterie, protože „duch", „hřbitov", „hrob" mají své tajné významy. Údajně skutečná událost, jež má ukázat moc říše mrtvých nad živými, vchází ve styk se situací a stává se předmětem výkladů, obchodu, spekulace. V celé veselohře je užit stejný postup: jedna rovina dialogu vstupuje v logické návaznosti ve spojení s další rovinou, kterou podmiňuje podle zásady récit à tiroir.


Literární historie byla znejistěna také scénami v poslední části hry, v nichž dochází k překvapení. Díky zastavené skříňce, opatřené pečetí a stříbrnými ozdůbkami, se neočekávaně setká syn (student práv, který pracuje mezi obchodními tovaryši jako pokoutní advokát) s dávno „ztraceným" otcem (který je značně majetný a žije životem odpovídajícím jeho stavu). Máme tu co do činění s nešikovně užitou veseloherní intrikou, (25) anebo jsou tyto scény motivovány parodisticky?


S velkou názorností uvádějí do hry téma „père de famille". Po šťastném objetí odmítne syn životní dráhu, kterou mu otec předestřel; chce si podržet svou svobodu rozhodování. Ztracený a znovunalezený stařec je liberálním otcem: „Bůh chraň, nechci tě k ničemu nutit," říká. Bezprostředně poté je vysloven hlavní záměr hry, pro nějž byla tato veselohra podle vlastních slov Šedivého „sepsána k osvícení lidského rozumu": „Staň se tím, kým ty se chceš stát!"


Jako nositelka relativismu v tomto kuse vstupuje do centra postava kabalisty. Je to muž, který se kdysi ucházel o práci u komediantů s odůvodněním, že utváří osud hry. (26) Šedivého kabalista, chudý pan Šumánek, je stěží figurou jednoznačně komickou. Větou „Mathematica a astronomia sunt divinae scientiae" se musí bránit předhůzkám osvícenců. Přitom ale nelze říci, že by tato hra výlučně pranýřovala pověrčivost a vysmívala se jí. Z „noční" stránky, z výkladu snů, z čísel, která mají přinést štěstí, se v dialozích odvíjí síť spletitých nedozírných vazeb, z níž je možno se nadít odhalení pravého smyslu věcí. Jak k tomuto nejhlubšímu smyslu proniknout, radí druhým pan Šumánek, který se považuje za nositele „tajemství". Na konci je však jediný, koho potká neštěstí.


Tento způsob relativizace je podkladem pro „přetížené" scény soustředěné kolem tématu loterie. Mezi současnými, většinou druhořadými díly na toto téma nic souměřitelného nenajdeme. Stačí porovnat odpovídající scény Šedivého hry s obvyklým podáním loterie včetně čísel, křídy a snáře v Christelově Hráči loterie (Lottospieler, 1790), Hagemeisterově Hlavní výhře (Grosses Loos, 1797) nebo v Přístavu štěstí (Glůckshafen, 1791) Leopolda Hubera. (27)


Účinné je srovnání Masných krámů s Henslerovou Židovskou dívkou z Prahy (28) a zejména s prvním výstupem této veselohry, který přináší obligátní scénu se snářem, křídou a čísly. U Henslera výslovně zdůrazňuje procitající ševcová, že tu nejde o Šedivého téma přikládat zvláštní význam výsekům snů - právě tak jako výsekům života. Chudé, avšak přičinlivé ženě se ve snu zjevují čísla pouze zcela zřetelným způsobem. U Henslera a ostatních autorů jsou ti, kteří sázejí do loterie, lidé potřební, průměrní, kteří myslí pouze na to, aby výhrou změnili své životní okolnosti. Šedivého postavy naproti tomu hrají - proto také zabírají tyto výstupy tolik místa -, aby ubily čas; na scéně představují onen moment, kdy se lidé cítí osvobozeni ze své životní situace a kdy se jim zdá, že mohou sami o sobě rozhodovat. Sousloví „masné krámy" v názvu odkazuje na staré české přísloví „Nesedej v masných krámech", tzn. nestarej se o zítřejší den. (29)


Chování postav, které teprve musejí hledat ve spleti vztahů ony významy, jež se ozřejmují v ději, výsecích života i drobtech snů, a přitom dál propadají relativnu - lze aplikovat na celou hru. Kus trpí nedostatkem jakékoli transcendence. Všechny postavy se v něm pohybují lehce a bezstarostně se blíží ke štěstí. Při bližším pohledu se šťastný obraz zvrhne v obraz pokřivený. Dramatický děj - přičemž v této veselohře nemůže vůbec dojít ke konfliktu ctnosti a neřesti - probíhá jako řada drobných střetů, které vyvolávají lehounké mrazení. Tyto pocity hrůzy jsou sice potlačovány, hrozí však neustále, že se kdykoli opět vynoří z temnot.


1983


1.  Historie českého divadla od počátku až na nynější časy sepsaná od Jana Hýbla. Dle prvního vydání z roku 1816. Přepsal Viktor Nejedlý, Praha 1921.

2.  Stálá česká scéna Vlastenského divadla byla zřízena roku 1786.

3.  J. Hýbl, cit. d. (pozn. č. 1), s. 13. Jsou uvedeny tyto tituly: Loupežníci, Macbeth, Médea, Jan Dolinský, Frydrych Rakauský, Živé hodiny, Masné krámy, Lesní duch, RytířMilislav, Tankréd, Noční můra, Bohuslav, Vděčná dcera, Albert a Lota, Oldřich a Božena, Tharsia z Tyru a Štěpán Fadinger (sic!).

4.  P. Šedivý: Masné krámy aneb Sázení do loterie, Praha 1796.

5. Pražští sládci anebo Kubíček dostane za vyučenou. Veselá hra se zpěvy ve dvou jednáních, Praha 1819.

6.  F. A. Šubert: Dramaturg Prokop Šedivý, in Osvěta 29, 1899, s. 43, 53, 131-139. Týž: Počátky české dramaturgie na rozhraní věku XVIII. a XIX., in Obzor literární a umělecký 1, 1899, č. 4, 31. 5., s. 57-59, č. 5, 22. 6., s. 73-75, č. 6, 13. 7, s. 89-91 a č. 7-8, 3. 8., s. 108-112.

7.  Srov. L. S. Mercier: Du Théátre ou Novel essai sur Vart dramatique, Amsterdam 1773, s. 69.

8.  Krátké pojednání o užitku, který ustavičně stojící a dobře spořádané divadlo působiti může. Sepsáno všem, jenž k osvícení lidského rozumu a k ušlechtění svých krajanů přispěti chtějí, obětováno od Prokopa Šedivého, skladatele her při Vlastenském divadle, Praha 1793.

9. J. Máchal: Prokop Šedivý, in Obzor literární a umělecký 2, 1899/1900, č. 8, 25. 5. 1900, s. 119.

10. J. Máchal, tamt, s. 118.

11. F. Spina, Zu Prokop Šedivý's Büchlein über das Theater, in Archiv für slawische Philologie 35, 1907, s. 105n. Též J. L. Seifert: Příspěvky k dějinám literatury české: P. Šedivého knížka o divadle, in Listy filologické 39, 1912, s. 232-233.

12.  M. Kačer: Tylův program národního divadla, in Česká literatura 5, 1957, č. 2, s. 128-138.

13.  Kačer se ve zmíněném článku pokouší vyložit Šedivého brožuru jako odvar názorů Diderotových a Mercierových.

14.  M. Kačer: Václav Thám, Praha 1963. Srov. týž: Vývoj českého divadla v době osvícenských reforem, in Dějiny českého divadla I, Praha 1969, s. 65.

15.  F. Vodička: Pražská lokální fraška, in Dějiny české literatury II, Praha 1960, s. 96-97

16.  Srov. k tomu mj. J. Veltruský: Dramatický text jako součást divadla, in Slovo a slovesnost 7, 1941, s. 132-143, a týž: Drama jako básnický text, in Čtení o jazyce a poesii, ed. B. Havránek a J. Mukařovský, Praha 1942, s. 403-495.

17. J. Veltruský: Drama jako básnický text, cit. vyd. (pozn. č. 16), s. 452.

18. Srov. např. první zprávy o Mercierových hrách Der falsche Freund (Falešný přítel), německy ve Vratislavi a Lipsku 1774, nebo Der Dichter (Básník), překlad z francouzštiny, Heidelberg 1784, kde se „dramatické" opakovaně objevuje jako „kreslené", „malované", „líčené živými barvami".

19.  E. F. Burian: Pojďte lidé na divadla s železnýma kladivama, Praha 1938.

20.  P. Peyronnet: La mise en scène au XVIIIe siècle, Paris 1974, s. 125.

21.  Schillers Werke, Nationalausgabe, sv. 20, Weimar 1962, s. 92.

22.  Der Dürftige. Ein Drama in vier Aufzügen, aus dem Franzosischen des Herrn Mercier übersetzt. Breslau und Leipzig 1773, s. 152.

23. V citátu by bylo možné dále pokračovat a doložit tak hutnost scénických pokynů v tomto dialogu na začátku hry.

24.  Srov. L. S. Mercier o mrtvolném pachu při líčení pařížských kostelů.

25.  Tak se to opakuje v celé literatuře k této hře, poprvé ale u Máchala, cit. d. (pozn. č. 9).

26.  P. Peyronnet, cit. d. (pozn. č. 20), s. 150, annexe V.

27.  Srov. Der Lotteriespieler oder die fünf glücklichen Nummern (Hráč loterie aneb pět šťastných čísel). Veselohra ve třech jednáních, Berlin 1769. Autorem je Karl Gotthelf Lessing. Der Lottospieler. Činohra ve dvou jednáních (!) od Franze Christela, Hannover 1790. Das Lotto oder der redliche Schulze (Loto aneb počestný rychtář). Ein Nachspiel in einem Aufzug von Johann Ludwig Huber, Frankfurt und Leipzig 1779. Der Glückshafen. Ein originál Lustspiel von Leopold Huber, Wien 1791.

28. Je třeba zdůraznit, jak nevinně a omezeně působí tato scéna u Henslera ve srovnání s Šedivým.

29.  Srov. V. Flajšhans: Česká přísloví, Praha 1911, s. 634.